هاست لینوکس

لینوکس ایران

پلن اول

پشتیبانی از Laravel
تحویل بلافاصله پس از پرداخت

 • 200 مگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند ماهیانه
 • لینوکس سیستم عامل
 • CPanel پنل مدیریت هاست
 • 1000Mbps کارت شبکه
 • نامحدود دامنه های قابل اتصال
 • نامحدود ادآن دامین برای سایت مجزا
 • ایران محل سرور
پلن دوم

پشتیبانی از Laravel
تحویل بلافاصله پس از پرداخت

 • 500 مگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند ماهیانه
 • لینوکس سیستم عامل
 • CPanel پنل مدیریت هاست
 • 1000Mbps کارت شبکه
 • نامحدود دامنه های قابل اتصال
 • نامحدود ادآن دامین برای سایت مجزا
 • ایران محل سرور
پلن سوم

پشتیبانی از Laravel
تحویل بلافاصله پس از پرداخت

 • 1000 مگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند ماهیانه
 • لینوکس سیستم عامل
 • CPanel پنل مدیریت هاست
 • 1000Mbps کارت شبکه
 • نامحدود دامنه های قابل اتصال
 • نامحدود ادآن دامین برای سایت مجزا
 • ایران محل سرور
پلن چهارم

پشتیبانی از Laravel
تحویل بلافاصله پس از پرداخت

 • 2000 مگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند ماهیانه
 • لینوکس سیستم عامل
 • CPanel پنل مدیریت هاست
 • 1000Mbps کارت شبکه
 • نامحدود دامنه های قابل اتصال
 • نامحدود ادآن دامین برای سایت مجزا
 • ایران محل سرور
پلن پنجم

پشتیبانی از Laravel
تحویل بلافاصله پس از پرداخت

 • 3000 مگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند ماهیانه
 • لینوکس سیستم عامل
 • CPanel پنل مدیریت هاست
 • 1000Mbps کارت شبکه
 • نامحدود دامنه های قابل اتصال
 • نامحدود ادآن دامین برای سایت مجزا
 • ایران محل سرور
پلن ششم

پشتیبانی از Laravel
تحویل بلافاصله پس از پرداخت

 • 4000 مگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند ماهیانه
 • لینوکس سیستم عامل
 • CPanel پنل مدیریت هاست
 • 1000Mbps کارت شبکه
 • نامحدود دامنه های قابل اتصال
 • نامحدود ادآن دامین برای سایت مجزا
 • ایران محل سرور
پلن هفتم

پشتیبانی از Laravel
تحویل بلافاصله پس از پرداخت

 • 5000 مگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند ماهیانه
 • لینوکس سیستم عامل
 • CPanel پنل مدیریت هاست
 • 1000Mbps کارت شبکه
 • نامحدود دامنه های قابل اتصال
 • نامحدود ادآن دامین برای سایت مجزا
 • ایران محل سرور